Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Lê Xuân Hưng, Bùi Thị Thanh Huyền

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên ngành y khoa năm thứ nhất đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Y Dược Thái Bình. Phương pháp: Mô tả cắt ngang bằng bảng hỏi 396 sinh viên ngành y khoa năm thứ nhất vào tháng 3-4/2019. Kết quả: sinh viên hài lòng với 2 nhân tố, 11 tiêu chí mà mô hình giả thiết đưa ra; có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên: kế hoạch giảng dạy (Beta = 0,297), Cơ sở vật chất (Beta = 0,235), Thái độ của giảng viên (Beta = 0,221), Chương trình đào tạo (Beta = 0,204), Hoạt động phong trào (Beta = 0,195), Trình độ của giảng viên (Beta = 0,190), Công tác phục vụ (Beta = 0,170). Kết luận: Mô hình mà nghiên cứu đã tìm ra là phù hợp và có độ tin cậy trong khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giáo dục của Nhà trường.


Toàn văn: PDF