Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa

Tóm tắt


Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các nhà trường, rất cần có sự đổi mới về hình thức giáo dục, trong đó tổ chức hoạt động ngoại khóa là hình thức được nhiều nhà trường quan tâm. Vấn đề đặt ra là, việc xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa, nhằm lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên, với bốn phần đó là: Học làm chiến sỹ; Kỹ năng sống; Trò chơi dân gian và Trò chơi quân sự. Thông qua kết quả thử nghiệm, bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay.


Toàn văn: PDF