Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2017) NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Bình
 
S. 6 (2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
S. 4 (2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hảo
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) NÂNG TẦM VĂN HÓA TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 204 (2014) Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Nghiên cứu tình huống tại Đại học Kinh tế quốc dân Tóm tắt
Hoàng Hoàng
 
T. 7, S. 07 (2018) NGHỆ THUẬT BEL CANTO Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Thắng
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG, VƯỢT LÊN MỌI THỬ THÁCH, KHÓ KHĂN – PHẨM GIÁ ĐẶC BIỆT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 5 (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY SOI TRỨNG ĐÈN LED Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Đức
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CAM VÀ NHO TƯƠI Tóm tắt
Trần Minh Tâm
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦNG VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH DỪA (Nata de coco) Tóm tắt
Trần Minh Tâm
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 NHÂN GIỐNG IN-VITRO CÂY KIM THẤT TAI (Gynura divaricata L.) Tóm tắt
Ngô Thị Xuyên
 
T. 7, S. 07 (2018) NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Đức
 
S. 01 (2017) NHẬN THỨC VỀ “VĂN HÓA DU LỊCH” VÀ “DU LỊCH VĂN HÓA” Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968 Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Thổ
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Anh Lợi
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Huyền
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) NHỮNG TIÊN ĐOÁN THIÊN TÀI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 NHỮNG TRIẾT LÝ LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở ĐỨC Tóm tắt
Nguyễn Trung Thành
 
S. 4 (2017) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA X) VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Ninh
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Nghĩa
 
S. 3 (2017) NHỮNG ĐẶC TRƯNG NỔI BẬT TRONG LỐI SỐNG VÀ NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 NHIỆT ĐỘ TÍNH TOÁN BÊ TÔNG NHỰA Ở NAM BỘ Tóm tắt
Trần Văn Thiện
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 NHU CẦU NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG TRONG CÔNG CHÚNG NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Lê
 
126 - 150 trong số 299 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429