Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 7, S. 16 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN” GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI

Nguyễn Xuân Tế

Tóm tắt


Tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” được V.I. Lê-nin viết trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1908 và được in thành sách riêng năm 1909. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm ra đời tác phẩm quan trọng này. Tìm hiểu và nghiên cứu tác phẩm là việc làm hết sức cần thiết trong quá trình khai thác kho tàng đồ sộ các tác phẩm kinh điển của V.I. Lê-nin; từ đó rút ra những bài học cho việc hoạch định và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩaTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429