Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 3, S. 14 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý CHÍ QUYẾT TÂM VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

Nguyễn Xuân Tế, Trương Thị Hoài, Ngô Thị Cẩm Liên

Tóm tắt


Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Đường lối đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc và xu thế thời đại, sáng ngời bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân ta với chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”.Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429