Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Vũ Đình Bảy

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích các khái niệm, yêu cầu, nội dung về quản trị nhà trường phổ thông, bài viết đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429