Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN THÊM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH

Phan Huy Xu

Tóm tắt


Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến du lịch trên phạm vi toàn cầu. Ngành du lịch Việt Nam đang được định hướng phát triển nhanh chóng theo mô hình Du lịch thông minh nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch. Bài viết này đề cập đến quan niệm Du lịch thông minh, tình hình Du lịch thông minh ở nước ta và các giải pháp phát triển Du lịch thông minh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429