Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO

Huỳnh Thị Phương Thúy

Tóm tắt


Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Tư tưởng ngoại giao của Người là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho ngoại giao Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả phân tích một số luận điểm nổi bật trong tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh, giá trị của nó đối với cách mạng Việt Nam

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429