Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

Đinh Thị Hoàng Phương

Tóm tắt


Bài viết trình bày quan niệm về dân tộc và quan hệ dân tộc, trên cơ sở xác định phạm vi khái niệm đề cập, nêu đặc điểm các dân tộc và phân tích lịch sử quan hệ các dân tộc ở Lâm Đồng. Từ những sự phân tích này, tập trung luận giải tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay: Thứ nhất, xây dựng quan hệ dân tộc để tạo cơ hội và điều kiện để các dân tộc trong tỉnh cùng hợp tác, phát triển về mọi mặt, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thứ hai, xây dựng quan hệ dân tộc để các dân tộc trong tỉnh củng cố sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng, cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429