Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trần Thị Mỹ Duyên

Tóm tắt


Quản lý hoạt động học tập của sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục trong nhà trường. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành thiết kế thời trang là: Thường xuyên giáo dục mục tiêu, yêu cầu đào tạo, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho sinh viên; Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, phương pháp, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; Phát huy vai trò của giảng viên trong tổ chức hoạt động học tập của sinh viên; Bảo đảm tốt giáo trình, tài liệu và phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên; Thực hiện nghiêm quy trình, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429