Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CONTAINER TRONG CẢNG CONTAINER

Bùi Quang Hòa

Tóm tắt


Trong ngành vận tải hàng hóa, công nghệ định danh dựa trên sóng Radio (RFID – Radio Frequency Identification) đã được ứng dụng vào một số lĩnh vực rất hiệu quả như: kiểm soát công nhân, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cảng, đảm bảo an ninh cho container, kiểm soát phương tiện xếp dỡ, định danh và xác định vị trí container,… Xuất phát từ việc khảo sát nhu cầu thực tế tại một số cảng thành viên của Cảng Sài Gòn, nhóm tác giả đã nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ RFID trong khâu xác định vị trí container nhằm nâng cao năng lực quản lý, giảm chi phí, tăng doanh thu và góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Nhà nước. Bài báo này nhằm cung cấp thông tin các bước nghiên cứu, kết quả đạt được làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp quản lý cảng container hoàn chỉnh trên nền tảng công nghệ RFID

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429