Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LỢI NHUẬN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN HOSE

Lê Hoàng Vinh

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu tác động của lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu là 119 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2013 – 2016, dữ liệu được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy cho thấy lợi nhuận có tác động cùng chiều đến giá trị doanh nghiệp và ngoài ra, giá trị doanh nghiệp còn được giải thích bởi tác động cùng chiều của quy mô doanh nghiệp và trái chiều của cơ cấu vốn  thể hiện mức độ sử dụng nợ


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429