Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam

Tạ Minh Châu

Tóm tắt


Nhu cầu về nguồn nhân lực thương mại điện tử (TMĐT ) có trình độ chuyên môn sâu được đào tạo ở cấp đại học và sau đại học đang lớn dần theo từng bước phát triển, hội nhập với thế giới của nền kinh tế VN. Nhu cầu nầy không chỉ xuất phát từ các doanh nghiệp, tổ chức đang cần cán bộ quản lý TMĐT mà còn xuất từ bản thân các cơ sở đào tạo. Thực hiện tốt việc đào tạo nhân lực TMĐT có chất lượng sẽ hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp, tổ chức, tạo lợi thế cạnh tranh mới khi tham gia vào thương mại nội địa và cả trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết phân tích tình hình đào tạo TMĐT ở các nước và VN, và đề xuất tổ chức giảng dạy và cải tiến giáo trình và phương pháp thực hành để phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tại VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X