Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động ngoại bảng và quy trình quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Nguyễn Minh Sáng

Tóm tắt


Hệ thống NHTM VN đã không ngừng phát triển, hoàn thiện và nâng cao khả năng hoạt động của mình để phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Tuy vậy, với sự phát triển của các nước trên thế giới cũng như sự thay đổi mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã cho ra đời các sản phẩm tài chính mới - trong đó có các hoạt động ngoại bảng, một hình thức phát triển mới cho các ngân hàng. Điều này làm thay đổi cơ cấu bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn, tỷ trọng doanh thu của các ngân hàng nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn tới sự an toàn của ngân hàng. Bài viết có mục đích là giới thiệu những vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại bảng và xem xét quy trình quản trị rủi ro hoạt động ngoại bảng nhằm giúp cho các NHTM VN có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động này.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X