Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tài chính vi mô tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm nhằm han chế đói nghèo tại Việt Nam

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Tài chính vi mô (microfinance-MF) từ lâu đã được xem là công cụ hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo các quôc gia. Cuối thập niên 90, tài chính vi mô phát triển mạnh mẽ ở khắc các châu lục, đặc biệt là sau khi mô hình ngân hàng người nghèo Grameen của giáo sư Muhammad Yunus ra đời. Mô hình tín dụng trợ cấp của chính phủ các nước đã dần được chuyển sang mô hình mới theo hướng thị trường và bền vững. Báo cáo Phát triển của Ngân hàng Thế giới đã khái quát sự trưởng thành của tài chính vi mô trong hệ thống tài chính thế giới và vai trò của tài chính vi mô trong phát triển kinh tế khu vực- địa phương. Nghiên cứu của tác giả về lý thuyết và thực tiễn về tài chính vi mô cho thấy dịch vụ tài chính này là biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội. Xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách thành thị- nông thôn, hỗ trợ sinh kế cho đối tượng dễ bị tổn thương... trở thành mục tiêu hoạt động của tài chính vi mô. Nghiên cứu cũng đề xuất những gợi ý áp dụng mô hình này tại VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X