Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2012 và dự báo năm 2013

Nguyễn Quang Hiệp

Tóm tắt


Bài viết này đánh giá về những khó khăn của kinh tế VN trong năm 2012 và triển vọng năm 2013. Phân tích cho thấy nếu nhìn ngắn hạn thì các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong năm 2012 có sự cải thiện tích cực như GDP tăng trưởng qua các quý, lạm phát hạ nhanh, nhập siêu giảm mạnh (thậm chí xuất siêu), cán cân thanh toán thặng dư... Tuy nhiên, nghiên cứu tổng thể chỉ ra rằng kinh tế VN năm 2012 đã gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP giảm, nợ xấu khó kiểm soát, tăng trưởng tín dụng thấp, đầu tư nước ngoài giảm, số lượng doanh nghiệp đóng cửa và tỉ lệ hàng tồn kho cao... và đặc biệt là lòng tin trong xã hội bị dao động. Về triển vọng năm 2013, bài viết dự báo kinh tế VN năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn không kém năm 2012. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X