Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm của thế giới về phát triển nông nghiệp nông thôn

Phạm Thăng

Tóm tắt


Phát triển nông nghiệp nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X