Journal of Economic Development, S. 188 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

URBANIZATION AND UNEMPLOYMENT ON THE PERIPHERY OF CẦN THƠ CITY

NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT, LÊ KHƯƠNG NINH, HUỲNH HỮU THỌ

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=01c92767-83dc-477a-a885-fddbd75126a8University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116