Chi tiết về Tác giả

Minh Tân, Vũ

 • 2018: Số Đặc biệt (Tháng 11/2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  TỔNG HỢP NANO COMPOZIT Fe-BTC/GO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT KHÔNG DÙNG DUNG MÔI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI CHỨA ZIRCONIUM VỚI KHUYẾT TẬT MẠNG TINH THỂ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP FELODIPINE BẰNG PHẢN ỨNG ĐA TÁC NHÂN SỬ DỤNG XÚC TÁC ALUMINA SULFURIC ACID
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009