Chi tiết về Tác giả

Quang Hải, Trần

 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  ĐẶC TÍNH CỦA TRO BÃ MÍA VÀ SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA TRONG SẢN XUẤT GẠCH CERAMIC
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU THU HỒI NIKEN SUNFAT TỪ DUNG DỊCH THẢI MẠ CROM-NIKEN BẰNG KẾT TỦA OXALAT
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DUNG DỊCH HẠT NANO BẠC SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHỬ ĐƯỜNG GLUCOZƠ VÀ NaBH4
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AL2O3 VÀ FTRONG MẪU THẠCH CAO NHÂN TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG PHỨC CHẤT NHÔM (Al) - ALUMINON
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  OXY HÓA DỊ THỂ XANH METHYLEN VỚI XÚC TÁC SẮT MANG TRÊN THAN HOẠT TÍNH
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009