Chi tiết về Tác giả

Ngân Hà, Trần

  • S. 52 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÔĐUN PIN MẶT TRỜI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009