Chi tiết về Tác giả

Cao Quyền, Trần Tạp chí Khoa học và Công nghệ

  • S. 49 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    TRUYỀN ÂM DƯỚI NƯỚC TRONG VỊNH BẮC BỘ DÙNG XẤP XỈ PARABOLIC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009