Chi tiết về Tác giả

Bổng, Phạm Văn Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 03 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI BÀI TOÁN KHI MỞ RỘNG DUNG SAI CHẾ TẠO ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP LẮP CHỌN THEO NHÓM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009