Chi tiết về Tác giả

Nam, Ninh Văn Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 02 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 03 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG BẢO VỆ SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009