Chi tiết về Tác giả

Quang Trung, Nguyễn

  • S. 53 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC KHÁNG SINH HỌ QUINOLONES, SULFONAMIDES VÀ TRIMETHOPRIM TRONG TRẦM TÍCH BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC/MS/MS)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009