Chi tiết về Tác giả

Quang Tùng, Nguyễn

 • S. 52 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH TẢO CHLORELLA SOROKINIANA VÀ SCENEDESMUS ACUMINATUS NUÔI TRONG NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 51 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  STUDY ON FACTORS INFLUENCING SYNTHESIS OF ETHYL 3-AMINOCROTONATE
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHỰA THẢI Y TẾ ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BITUM
  Tóm tắt  PDF
 • 2018: Số Đặc biệt (Tháng 11/2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP LƯU HUỲNH POLYME
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP LƯU HUỲNH POLIME
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN LÁ CHÈ XANH BẰNG ENZYME VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ CHIẾT TÁCH POLYPHENOL
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU NHỮNG TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 MẢNG ỐNG VÀ MẢNG SỢI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP FELODIPINE BẰNG PHẢN ỨNG ĐA TÁC NHÂN SỬ DỤNG XÚC TÁC ALUMINA SULFURIC ACID
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CAM ĐƯỜNG CANH
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TẠO MÀNG SINH HỌC PHÙ HỢP ĐỂ BẢO QUẢN QUẢ CAM CAO PHONG
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009