Chi tiết về Tác giả

Nam Phúc, Nguyễn Tạp chí Khoa học và Công nghệ

  • S. 49 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NHẬN DẠNG TRÒNG MẮT SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI NHANH CURVELET RỜI RẠC KẾT HỢP CÁC THUẬT TOÁN PCA VÀ SVD
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009