Chi tiết về Tác giả

Minh Thắng, Nguyễn

  • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KHAI THÁC TINH DẦU LÁ SAU SAU
    Tóm tắt  PDF
  • S. 54 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CAM ĐƯỜNG CANH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009