Chi tiết về Tác giả

Quang, Nguyễn Đình

  • S. 50 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    MÔ HÌNH TRẠNG THÁI MỚI CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN BA PHA: ỨNG DỤNG TRONG ƯỚC LƯỢNG THÀNH PHẦN THỨ TỰ THUẬN VÀ THÀNH PHẦN THỨ TỰ NGHỊCH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009