Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẪN ĐƯỜNG CHO XE TỰ HÀNH AGV TRONG HỆ THỐNG LƯU KHO VÀ CẤP PHÁT VẬT TƯ AS/RS

Trần Đức Quý, Nhữ Quý Thơ

Tóm tắt


Báo cáo này trình bày một phương pháp dẫn đường và định vị vị trí cho xe tự hành agV dùng trong các hệ thống lưu kho và cấp phát vật tư loại nhỏ (Mini load as/Rs). Xe được điều khiển chạy theo các vạch dẫn đường có tính kim loại và dừng chính xác tại các vị trí xác định. các cảm biến tiệm cận điện cảm được sử dụng để cảm nhận đường đi của xe. thuật toán dò đường theo vạch được áp dụng để điều khiển xe di chuyển và dừng chính xác tại các vị trí mong muốn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009