Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC

Nguyễn Giang Nam

Tóm tắt


Để phát triển giáo dục và đào tạo với quy mô lớn, chất lượng ngày một nâng cao thì nhiệm vụ đào tạo giáo viên chiếm một vị trí cực kì quan trọng. Trong những năm đầu của thế kỷ XXI nền giáo dục nước ta có nhiệm vụ “Phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng và đạo đức sư phạm. Đảm bảo về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ giáo viên so với học sinh theo yêu cầu của từng cấp học.” (dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 - Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng). Đây là nhiệm vụ hết sức trọng đại. Bài viết này trình bày một số quan điểm phát triển năng lực nghề nghiệp và những biện pháp phát triển năng lực nghề giáo viên thông qua dạy học Giáo dục học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009