Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (2005 - 2008)

Vũ Đình Khoa

Tóm tắt


Trong thời gian vừa qua ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích như: tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao (giai đoạn 1995 - 2008 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14,5%/năm); một số sản phẩm của ngành đã dần dần thay thế cho hàng nhập khẩu, dần vươn ra thị trường khu vực và trên thế giới; giải quyết nhiều việc làm, là đầu tàu của sự tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên ngành công nghiệp Việt Nam có chất lượng tăng trưởng còn thấp: năng suất lao động chưa cao, hàm lượng chất xám trong mỗi sản phẩm còn thấp; cơ cấu ngành chưa hợp lý, chi phí lớn, hiệu quả vốn đầu tư thấp. Do đó rất cần những giải pháp đủ mạnh, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng đối với ngành Công nghiệp hiện nay, góp phần vào sự phát triển bên vững của nền kinh tế đất nước.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009