Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

OXI HOÁ CHỌN LỌC TOLUEN TRONG PHA LỎNG TRÊN XÚC TÁC SPINEL CoCrFeO4

Nguyễn Thế Hữu, Ngô Thị Thuận

Tóm tắt


Xúc tác spinel CoCrFeO4 được tổng hợp theo phương pháp Pechini có diện tích bề mặt lớn. Xúc tác được phân tích xác định cấu trúc bằng phương pháp XRD SEM và TEM. Xúc tác CoCrFeO4 được sử dụng cho phản ứng oxi hoá chọn lọc toluen  trong pha lỏng với tác nhân không khí. Sản phẩm chính của quá trình là benzandehit và benzyl ancol. Đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng, nhiệt độ đến độ chuyển hoá toluen và độ chọn lọc sản phẩm benzandehit và benzyl ancol.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009