Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP CÁC MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH KIỂU NỐI CẤP HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

Vũ Hữu Thích, Lê Thị Phi Nga

Tóm tắt


Bài báo trình bày một nghiên cứu ứng dụng phương pháp hàm chuẩn modul tối ưu để tổng hợp các bộ điều chỉnh trong hệ truyền động điều khiển tốc động cơ một chiều không chổi than (Brushless Direct Current  motor – BLDC). Kết quả được mô phỏng kiểm nghiệm bằng phần mềm Matlab-Simulink.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009