Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG BỂ LỌC VẬT LIỆU LỌC NỔI TỰ RỬA (VẬN TỐC LỌC 7,5M/H)

Phạm Văn Dương

Tóm tắt


Nghiên cứu trên mô hình xử lý bậc 3 nước thải sinh hoạt bằng bể lọc vật liệu
lọc nổi tự rửa. Mô hình bể lọc sử dụng vật liệu polystyrene với đường kính trung
bình là D
e = 1,22 mm; hệ số không đồng nhất Kd (d80/d 10) = 1,38; tỷ trọng là 45
kg/m3và độ rỗng là 40%. Chiều dày vật liệu lọc 120cm. Nước thải sau xử lý sinh
học bậc 2 được đưa vào mô hình thí nghiệm với vận tốc lọc là 7,5m/h. Nồng độ
oxi duy trì liên tục ở mức 2,0 mg/l nhờ ejector. Tổn thất cột áp và chất lượng nước
thải được nghiên cứu trong quá trình lọc. Với chu kỳ lọc 62,5 giờ, tổn thất cột áp
trung bình mỗi giờ 1,84 cm và cường độ rửa lọc là 10-12 l/s/m2. Hiệu quả xử lý
SS, COD, BOD5, NH4+ và tổng Nitơ trung bình lần lượt là 58,1%, 65,1%,
66,9%,73,6% và 45,5%

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009