Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC ĂN UỐNG TẠI MỘT SỐ QUẬN HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phùng Thị Xuân Bình, Lê Thị Phương Quỳnh

Tóm tắt


Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, có tốc độ đô thị hoá mạnh.
Trong quá trình đô thị hoá không tránh khỏi sự mất cân bằng giữa kinh tế - xã hội và chất lượng môi
trường sống, trong đó bao gồm vấn đề ô nhiễm nước sinh hoạt cho người dân. Mangan (Mn) là một
trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá nước sạch cung cấp nước sinh hoạt và luôn được xử lý trong
quá trình cấp nước sinh hoạt. Bài báo bước đầu đánh giá hàm lượng mangan trong nước ăn uống tại
một số điểm thuộc thành phố Hà Nội. Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Mn trong mẫu nước
máy tại các vị trí lấy mẫu nhìn chung nằm khoảng từ 0,002 mg/l đến 0,063 mg/l, đạt giá trị
cho phép theo quy chuẩn QCVN 01-2009/BYT về chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế (<0,3
mg/l). Hàm lượng Mn trong các mẫu nước giếng khoan đạt giá trị trong khoảng 0,002 mg/l
đến 1,103 mg/l, trong đó khu vực Nam Từ Liêm, Đông Anh có giá trị hàm lượng Mn vượt 1,27
và 1,04 lần (tương ứng) so với giá trị cho phép theo quy chuẩn QCVN 01-2009/BYT.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009