Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DIMETHYL ETHER VÀO ĐƯỜNG NẠP ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL

Nguyễn Công Đoàn, Bùi Văn Chinh

Tóm tắt


Hiện nay, Dimethyl Ether (DME) là một trong những loại nhiên liệu thay thế
triển vọng cho động cơ diesel. Một trong những giải pháp hữu hiệu để sử dụng
DME cho động cơ diesel là phun bổ sung DME trên đường nạp của động cơ. Bài
báo trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung DME
vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ
diesel ISUZU 4BD1T bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost. Lượng DME được
cung cấp vào đường nạp với tỷ lệ 5%, 10% và 15% về năng lượng khi động cơ
làm việc theo đặc tính ngoài và đặc tính tải. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi bổ
sung DME vào đường nạp công suất động cơ thay đổi không đáng kể, mức phát
thải NO
x và PM giảm, phát thải CO tăng khi tỷ lệ bổ sung DME tăng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009