Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH SẤY LONG NHÃN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG BIOGAS

Samlanexay Keoheuangpaseut, Phạm Thị Minh Huệ

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả ứng dụng năng lượng khí sinh học trong quy trình
sấy long nhãn xoáy và ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng long nhãn khô.
Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ tác nhân sấy, tốc độ tác nhân sấy, khoảng cách
giữa sàng đựng vật liệu sấy ảnh hưởng đến thời gian sấy và hàm lượng đường
Glucose. Đối với nhiệt độ tác nhân sấy 60oC ÷ 90oC sản phẩm long nhãn sấy khô có
màu vàng nâu nhạt, vì vậy sự thay đổi màu không ảnh hưởng nhiều khi sấy bằng
nhiệt độ dòng khi sấy 60oC ÷ 90oC. Trong kết quả nghiên cứu thực nghiệm đơn yêu tố
đã xác định được nhiệt độ tác nhân sấy t = 70oC, thời gian sấy là T = 21h, độ ẩm sản
phẩm sấy là ω =50 ± 1%. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm có thể xác định được các
thông số tối ưu hoàn thiện thiết kế chế tạo và vận hành.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009