Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ HÀN ĐẾN HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC MỐI HÀN KHI HÀN NHÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN NGUỘI

Vũ Ngọc Thương, Nguyễn Văn Thành, Mai Văn Đông

Tóm tắt


Bài báo tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ hàn
đến hình dạng kích thước mối hàn khi hàn vật liệu nhôm A1050 bằng phương
pháp hàn nguội. Trong đó nội dung chính nghiên cứu, khảo sát là ảnh hưởng của
lực ép và thời gian hàn đến mức độ biến dạng của vật liệu. Kết quả thu được là
các số liệu thống kê, biểu đồ thể hiện mối liên hệ giữa các yếu tố. Mục đích đạt
được làm sáng tỏ các vấn đề về sự ảnh hưởng trực tiếp giữa lực và thời gian ép
đến mức độ biến dạng của vật liệu tại vị trí mối hàn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009