Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỨNG BỀ MẶT TỚI MA SÁT VÀ MÒN CỦA THÉP S45C TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG BÔI TRƠN

Phạm Đình Nhã, Phạm Đức Cường

Tóm tắt


Tại vị trí tiếp xúc trên bề mặt làm việc của các cặp chi tiết có chuyển động
tương đối với nhau đều phát sinh ma sát và mòn. Một trong các yếu tố quan
trọng ảnh hưởng lớn đến đặc tính ma sát và mòn của vật liệu là độ cứng bề mặt.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã chế tạo các cặp mẫu bằng thép S45C có
độ cứng bề mặt khác nhau và nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ cứng bề mặt đến
ma sát và mòn của các cặp mẫu trong điều kiện không bôi trơn. Kết quả thực
nghiệm cho thấy, độ cứng bề mặt ảnh hưởng lớn tới hệ số ma sát và mòn của
thép S45C và có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các kỹ sư khi sử
dụng thép S45C trong thiết kế các chi tiết máy.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009