Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA TUABIN GIÓ TRỤC NGANG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức

Tóm tắt


Công suất và hiệu suất của tuabin gió bị ảnh hưởng đáng kể bởi các điều
kiện không khí của môi trường hoạt động. Mưa là một hiện tượng phổ biến ở
nhiều nơi trên thế giới, nên việc tìm hiểu ảnh hưởng của nó đến công suất và
hiệu suất của tuabin gió sẽ cung cấp những thông tin có giá trị trong công tác xác
định địa điểm xây dựng một cánh đồng điện gió mới. Sử dụng một mô hình để
ước lượng ảnh hưởng của mưa bằng cách mô phỏng các quá trình vật lý thực tế
của những giọt mưa tạo thành một lớp nước trên bề mặt của cánh tuabin trục
ngang, từ đó xác định độ ướt tối ưu cũng như công suất và hiệu suất tương ứng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009