Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CAO SU THIÊN NHIÊN/CAO SU BUTADIEN CÓ ỐNG NANO CACBON ĐA TƯỜNG

Nguyễn Tuấn Anh, Đàm Thanh Dư

Tóm tắt


Các đặc tính nổi bật của ống nano cacbon đã tạo ra các lợi ích khoa học và
kỹ thuật trong việc phát triển hỗn hợp polyme nano. Do đó, trong công trình
đã nghiên cứu một phương pháp pha trộn mới để đạt được sự phân tán tốt
của ống nano cacbon đa tường (MWCNTs: Multi-walled carbon nanotubes)
trong hỗn hợp cao su thiên nhiên và cao su butadien. Trong cách tiếp cận
này, MWCNTs được kết hợp vào một hỗn hợp 70/30 phần khối lượng (PKL)
của dung dịch cao su tự nhiên và cao su butadien. Các vật liệu nanocompozit
cao su được điều chế theo phương pháp như vậy cho thấy các đặc tính vật lý
đã có ở nồng độ nano rất thấp. Tỷ lệ cao của ống nano cacbon giúp tạo thành
mạng lưới tiếp xúc dẫn trong các hợp chất này ở nồng độ dưới 3% trọng
lượng ống nano cacbon đa tường.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009