Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI CHỨA ZIRCONIUM VỚI KHUYẾT TẬT MẠNG TINH THỂ

Nguyễn Đức Hải, Vũ Minh Tân, Đặng Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Tuyến

Tóm tắt


Vật liệu khung hữu cơ kim loại chứa Ziconium gồm UiO-66-Zr, UiO-66@Ti và
UiO-66-NH2 được biến tính bằng axit benzoic (modulators) và axit HCl làm gãy đứt
khuyết thiếu một số các cầu nối hữu cơ (missing linkers) cũng như thay thế đồng
hình các ion Zr bởi ion Titan tạo các khuyết tật trong mạng tinh thể đã được tổng
hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt dưới áp suất thường. Các đặc trưng
vật liệu nhận được từ một số kỹ thuật phân tích hiện đại như: Đẳng nhiệt hấp phụ
và giải hấp phụ N2 (BET), phổ hồng ngoại (IR), phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX),
phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và phân tích nhiệt (TGA) đã xác nhận sự tồn tại của các
khuyết tật (defects) trong mạng lưới tinh thể UiO-66 và các dẫn xuất Zr-UiO-66@Ti
và UiO-66-NH2 làm thay đổi cấu trúc vật liệu mà chính những khuyết tật này có vai
trò quan trọng làm tăng dung lượng hấp phụ, độ chọn lọc và hoạt tính xúc tác của
vật liệu. Đường đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ N2 (BET) cho thấy vật liệu
Zr-UiO-66, Zr-UiO-66 (defect), Zr-UiO-66@Ti và UiO-66-NH2 đều có bề mặt riêng cao
lần lượt là 597,38m2/g, 781,17m2/g, 766,98m2/g và 606,25m2/g.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009