Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NIKEN (II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP LIGNIN-POLYVINYL ANCOL

Nguyễn Ngọc Thanh, Phan Tiến Hưng, Chu Xuân Quang

Tóm tắt


Bài báo đánh giá khả năng hấp phụ Ni(II) của vật liệu hấp phụ tổ hợp từ
lignin và polyvinyl ancol (PVA). Quá trình hấp phụ của Ni(II) trên vật liệu ligninPVA phù hợp với mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. Kết quả thí nghiệm cho
thấy, dung lượng hấp phụ cực đại của Ni(II) trên lignin-PVA đạt 8,306 mg/g, thời
gian đạt cân bằng hấp phụ 120 phút, pH tối ưu 5. Khả năng tách Ni(II) của ligninPVA trên mẫu nước thải xi mạ đạt hiệu suất 75,2%. Như vậy, vật liệu tổ hợp
lignin-PVA bước đầu cho thấy có những ưu điểm nhất định nhưng cũng cần được
khảo sát thêm về khả năng giải hấp và một số yếu tố ảnh hưởng khác.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009