Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG HỒ CHỨA ĐẾN TẢI LƯỢNG CACBON HỮU CƠ KHÔNG TAN CỦA SÔNG ĐÀ TRONG GIAI ĐOẠN 1960 - 2014

Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Phạm Thị Mai Hương

Tóm tắt


Sông Đà với diện tích lưu vực đạt 51285km2 là sông nhánh lớn nhất của hệ
thống sông Hồng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy ảnh hưởng lưu giữ rõ rệt cát
bùn lơ lửng trong các hồ chứa được xây dựng trên sông Đà. Bài báo này trình bày
kết quả tính toán tải lượng cacbon hữu cơ không tan của hệ thống sông Đà trong
chuỗi thời gian từ 1960 - 2014 dưới yếu tố tác động của việc xây dựng và vận
hành liên hồ chứa Hòa Bình và Sơn La. Kết quả cho thấy tải lượng POC của hệ
thống sông Đà vào những năm 1990s giảm rõ rệt (82), sau khi hồ chứa Hòa
Bình đi vào hoạt động. Sau khi hồ chứa Sơn La được vận hành, tải lượng POC của
hệ thống sông Đà tiếp tục suy giảm thêm 7.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009