Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÃ HỘI HÓA CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, tổng quan các tài liệu, dữ
liệu thứ cấp, nghiên cứu này phân tích thực trạng về xã hội hóa các loại hình dịch
vụ gia đình ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch vụ gia đình đã trở nên
phổ biến ở khu vực kinh tế phát triển, tuy nhiên còn hạn chế ở những vùng điều
kiện kinh tế thấp hơn; xã hội hóa các dịch vụ gia đình thể hiện sự phát triển của
xã hội, tạo ra môi trường cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển, đem lại lợi ích cho
gia đình nói riêng, toàn xã hội nói chung.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009