Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị Thanh Lương, Vũ Thị Thu Hiền, Đặng Quang Thạch, Trần Thị Anh Đào

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về nhu cầu thông tin và hoạt động thông tin,
thư viện tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Áp dụng phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát, kết quả nghiên cứu đã phân
tích, đánh giá thực trạng về nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng tại
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; tuy nhiên, công tác đảm bảo thông tin của
Trung tâm Thông tin Thư viện vẫn chưa tương xứng và đáp ứng được nhu cầu
thực tiễn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn
nhu cầu sử dụng thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin,
thư viện của Trung tâm Thông tin Thư viện Nhà trường.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009