Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XII: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thọ, Vương Minh Hoài

Tóm tắt


Khởi nghiệp là một vấn đề thời sự, đặc biệt khởi nghiệp của sinh viên - lớp
người trẻ tuổi có trình độ cao. Khởi nghiệp có ý nghĩa không chỉ giới hạn ở cá
nhân mà ở tầm vĩ mô, khởi nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của đất
nước. Chính vì vậy, Đảng đã kịp thời đưa ra chủ trương, đường lối, tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp của sinh viên. Theo đó, Hội nghị Trung ương
5 khóa XII của Đảng đã xác định, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực
quan trọng của nền kinh tế đất nước. Đây là dấu hiệu tích cực trong đổi mới tư
duy kinh tếcũng như trong quá trình khởi nghiệp. Trong nghiên cứu này, đề cập
đến những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
liên quan đến vấn đề khởi nghiệp; đồng thời, chỉ ra thực trạng khởi nghiệp của
sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả quá trình khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà
Nội theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009