Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Phạm Hải Hưng

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ
và các đơn vị sử dụng lao động trong giai đoạn 2012-2017. Kết quả đã cho thấy,
số lượng đơn vị sử dụng lao động và NLĐ tham gia BHXH có sự tăng trưởng, tuy
nhiên, công tác quản lý các đối tượng tham gia còn tồn tại nhiều vấn đề, như: tỷ
lệ đơn vị sử dụng lao động và NLĐ thuộc diện phải tham gia còn thấp, một số quy
định còn chồng chéo. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động này, bao gồm: (i) đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền; (ii) phối hợp với ban, ngành liên quan để quản lý đối
tượng; (iii) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; (iv) sửa đổi, bổ
sung quy định và tăng cường mức xửphạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực BHXH.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009