Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Nguyễn Thị Vân Khánh, Đỗ Huyền Cư

Tóm tắt


Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu này được thực hiện
nhằm tìm hiểu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của trường đại học thông qua
phân tích dữ liệu thứ cấp thu thập được từ trường hợp Đại học Công nghiệp Hà
Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Đại học Công nghiệp Hà Nội đang thực hiện các
hoạt động trách nhiệm xã hội theo bốn lĩnh vực, đó là: (i) nhân quyền, (ii) lao
động, (iii) môi trường và (iv) chống tham nhũng. Dựa vào kết quả phân tích, đánh
giá thực trạng về thực hiện trách nhiệm xã hội tại Đại học Công nghiệp Hà Nội,
nghiên cứu này cũng chỉ ra một số chủ đề cho các nghiên cứu sâu hơn trong
tương lai, như: nghiên cứu nhận thức về trách nhiệm xã hội của nhân viên và nhà
quản lý tại trường đại học hoặc tính hiệu quả của các hoạt động trách nhiệm xã
hội và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động của tổ chức.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009